പിള്ളത്താലോലിപ്പ്

പിള്ളത്താലോലിപ്പ്

"അമ്മ മന്ദമായാട്ടുന്ന തൊട്ടിലില്‍" തന്‍റെ മക്കളെ ഉറക്കാന്‍ പാടുന്ന പാട്ടാണല്ലോ 'താരാട്ട്' എന്നുപറയുന്നത്. കുരുന്ന് ഹൃദയത്തിലേക്ക് കടന്നുചെന്ന് അവിടെ ശീതളിമപകര്‍ന്ന് ആത്മവിസ്മൃതിയിലേക്ക് അതിനെ നയിക്കുവാന്‍ താരാട്ടിന് മാത്രമേ കഴിയൂ. കുഞ്ഞിനെ മയക്കിയുറക്കുന്ന താരാട്ടുപാട്ടിന്‍റെ മഹിമ അമേയമാണ്.

Read More »