ശ്രീചക്രപൂജാകല്പം

ശ്രീ ചക്രവിധി – ശ്രീചക്രപൂജാകല്പം

ശ്രീ ചക്രവിധി, ഇവിടെ ആദ്യമായിട്ട് ഇതിലേക്കുള്ള ഒന്നാമത്തെ പ്രധാനരേഖയേയും ആ രേഖയുടെ ആകപ്പാടെയുള്ള നീളത്തേയും ഭൂപുരത്തേയും ത്രിവലയത്തേയും പറയുന്നു.

Read More »