കൈവല്യാനന്ദസ്വാമികളുടെ പ്രഭാഷണങ്ങള്‍

ഉപനിഷത്തുകള്‍

 1. ഈശാവാസ്യോപനിഷത്ത് പ്രഭാഷണം [MP3] കൈവല്യാനന്ദ സ്വാമികള്‍
 2. കേനോപനിഷത്ത് പ്രഭാഷണം [MP3] കൈവല്യാനന്ദ സ്വാമികള്‍
 3. കഠോപനിഷത്ത് പ്രഭാഷണം [MP3] കൈവല്യാനന്ദ സ്വാമികള്‍
 4. മുണ്ഡകോപനിഷത്ത് പ്രഭാഷണം [MP3] കൈവല്യാനന്ദ സ്വാമികള്‍
 5. മാണ്ഡൂക്യോപനിഷത്ത് പ്രഭാഷണം [MP3] കൈവല്യാനന്ദ സ്വാമികള്‍
 6. തൈത്തിരിയോപനിഷത്ത് പ്രഭാഷണം [MP3] കൈവല്യാനന്ദ സ്വാമികള്‍
 7. ഐതരേയോപനിഷത്ത് പ്രഭാഷണം [MP3] കൈവല്യാനന്ദ സ്വാമികള്‍

ഭഗവദ്ഗീത

 1. ഭഗവദ്‌ഗീത ശാങ്കര ഭാഷ്യം ക്ലാസ്സ്‌ MP3 – അര്‍ജ്ജുനവിഷാദയോഗം – സ്വാമി കൈവല്യാനന്ദ (01)
 2. ഭഗവദ്‌ഗീത സാംഖ്യയോഗം ക്ലാസ്സ്‌ MP3 – സ്വാമി കൈവല്യാനന്ദ (02)
 3. ഭഗവദ്‌ഗീത പഠനം കര്‍മ്മയോഗം MP3 – സ്വാമി കൈവല്യാനന്ദ (03)
 4. ഭഗവദ്‌ഗീത ജ്ഞാനകര്‍മ്മസന്യാസയോഗം പഠനം MP3 – സ്വാമി കൈവല്യാനന്ദ (04)
 5. ഭഗവദ്‌ഗീത പഠനം കര്‍മ്മസന്യാസയോഗം MP3 – സ്വാമി കൈവല്യാനന്ദ (05)
 6. ഭഗവദ്‌ഗീത പഠനം ധ്യാനയോഗം MP3 – സ്വാമി കൈവല്യാനന്ദ (06)
 7. ഭഗവദ്‌ഗീത പഠനം ജ്ഞാനവിജ്ഞാനയോഗം MP3 – സ്വാമി കൈവല്യാനന്ദ (07)
 8. ഭഗവദ്‌ഗീത അക്ഷരബ്രഹ്മയോഗം ക്ലാസ്സ്‌ MP3 – സ്വാമി കൈവല്യാനന്ദ (08)
 9. ഭഗവദ്‌ഗീത രാജവിദ്യാരാജഗുഹ്യയോഗം ക്ലാസ്സ്‌ MP3 – സ്വാമി കൈവല്യാനന്ദ (09)
 10. ഭഗവദ്‌ഗീത വിഭൂതിയോഗം ക്ലാസ്സ്‌ MP3 – സ്വാമി കൈവല്യാനന്ദ (10)
 11. ഭഗവദ്‌ഗീത വിശ്വരൂപദര്‍ശനയോഗം ക്ലാസ്സ്‌ MP3 – സ്വാമി കൈവല്യാനന്ദ (11)
 12. ഭഗവദ്‌ഗീത ഭക്തിയോഗം ക്ലാസ്സ്‌ MP3 – സ്വാമി കൈവല്യാനന്ദ (12)
 13. ഭഗവദ്‌ഗീത ക്ഷേത്രക്ഷേത്രജ്ഞ വിഭാഗയോഗം ക്ലാസ്സ്‌ MP3 – സ്വാമി കൈവല്യാനന്ദ (13)
 14. ഭഗവദ്‌ഗീത ഗുണത്രയവിഭാഗയോഗം ക്ലാസ്സ്‌ MP3 – സ്വാമി കൈവല്യാനന്ദ (14)
 15. ഭഗവദ്‌ഗീത പുരുഷോത്തമയോഗം ക്ലാസ്സ്‌ MP3 – സ്വാമി കൈവല്യാനന്ദ (15)
 16. ഭഗവദ്‌ഗീത ദൈവാസുരസമ്പദ്വിഭാഗയോഗം ക്ലാസ്സ്‌ MP3 – സ്വാമി കൈവല്യാനന്ദ (16)
 17. ഭഗവദ്‌ഗീത ശ്രദ്ധാത്രയവിഭാഗയോഗം ക്ലാസ്സ്‌ MP3 – സ്വാമി കൈവല്യാനന്ദ (17)
 18. ഭഗവദ്‌ഗീത മോഷസന്ന്യാസയോഗം ക്ലാസ്സ്‌ MP3 – സ്വാമി കൈവല്യാനന്ദ (18)