നാനാതരത്തിലുള്ള വിപക്ഷജനങ്ങളാകുന്ന (എതിരാളികളാകുന്ന) ഘനമണ്ഡലത്തിനു് (മേഘസമൂഹത്തിനു്) ചണ്ഡവാതം (കൊടുങ്കാറ്റു്) കൊടുങ്കാറ്റെന്നപോലെ എതിരാളികളെ തുരത്തുന്നവനെന്നര്‍ത്ഥം.

നാനാവിപക്ഷഘനമണ്ഡല ചണ്ഡവാതം- ശ്രീ വിദ്യാധിരാജ സുപ്രഭാതം-ശ്ലോകം-15

ദീനാനുകമ്പി, കരുണാവരുണാധിവാസം,
ദൂനാത്മശാന്തി,പദസേവക പാരിജാതം,
നാനാവിപക്ഷഘനമണ്ഡല ചണ്ഡവാതം,
വിദ്യാധിരാജ ഭഗവന്‍ ! തവ സുപ്രഭാതം.

ദീനാനുകമ്പി = ദീനന്മാരോടു് അനുകമ്പയുള്ളവന്‍ .

അനുകമ്പ = സഹാനുഭൂതി അഥവാ ക‍ൃപ.

അനുകമ്പി = കൃപയുള്ളവന്‍ .

കരുണാവരുണാധിവാസം = കരുണക്കടല്‍ .

വരുണാധിവാസം = കടല്‍ .

ദൂനാത്മശാന്തി = ദുഃഖിതര്‍ക്കു് ആത്മശാന്തി നല്‍കുന്നവന്‍ .

പദസേവക പാരിജാതം = പാദസേവ ചെയ്യുന്നവര്‍ക്കു് കല്പവൃക്ഷം.

നാനാവിപക്ഷഘനമണ്ഡലചണ്ഡവാതം = നാനാതരത്തിലുള്ള വിപക്ഷജനങ്ങളാകുന്ന (എതിരാളികളാകുന്ന) ഘനമണ്ഡലത്തിനു് (മേഘസമൂഹത്തിനു്) ചണ്ഡവാതം (കൊടുങ്കാറ്റു്) കൊടുങ്കാറ്റെന്നപോലെ എതിരാളികളെ തുരത്തുന്നവനെന്നര്‍ത്ഥം.

[പ്രൊഫ. ജഗതി വേലായുധന്‍ നായര്‍ രചിച്ച് പ്രൊഫ. കുമ്പളത്ത്‌ ശാന്തകുമാരി അമ്മ വ്യാഖ്യാനം എഴുതിയ ‘ശ്രീ വിദ്യാധിരാജ സുപ്രഭാതം’ എന്ന കൃതിയില്‍ നിന്ന്. ]