പാല്‍ക്കടല്‍ മഥിച്ചപ്പോള്‍ സ്വാദേറിയ അമൃത് ഉയര്‍ന്നുവന്നു. അതുപോലെ സ്വാമികള്‍ കേരള ചരിത്രമാകുന്ന പാലാഴി കടഞ്ഞ് പൂര്‍വ്വചരിത്രമാകുന്ന അമൃത് ഉയര്‍ത്തിയെടുത്തു എന്ന് താത്പര്യം. സ്വമി തിരുവടികള്‍ എഴുതിയ 'പ്രാചീനമലയാളം' എന്ന ഗ്രന്ഥമാണ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത്

പൂര്‍വ്വചരിത്രമാകുന്ന അമൃത് -ശ്രീ വിദ്യാധിരാജ സുപ്രഭാതം-ശ്ലോകം-9

പ്രാചീന കേരളചരിത്ര പയപ്പയോധി-
പ്പുരത്തിനെ പ്രതിഭകൊണ്ടു മഥിച്ചു പാരം
സ്വാദുറ്റപൂര്‍വചരിതാമൃതമുദ്ധരിച്ച
വിദ്യാധിരാജ ഭഗവന്‍! തവ സുപ്രഭാതം

പ്രാചീന കേരളചരിത്ര പയപ്പയോധിപ്പൂരത്തിനെ = പ്രാചീന കേരളത്തിന്‍റെ ചരിത്രമാകുന്ന പാല്‍ക്കടലിന്‍റെ കയത്തെ.

പയപ്പയോധി = പാല്‍ക്കടല്‍

പൂരം = കയം.

പ്രതിഭ = ബുദ്ധിസാമര്‍ത്ഥ്യം.

സ്വാദുറ്റ = സ്വാദേറിയ.

പൂര്‍വചരിത്രാമൃതം = പൂര്‍വചരിത്രമാകുന്ന അമൃത്.

ഉദ്ധരിച്ച = ഉയര്‍ത്തിയെടുത്ത.

പാല്‍ക്കടല്‍ മഥിച്ചപ്പോള്‍ സ്വാദേറിയ അമൃത് ഉയര്‍ന്നുവന്നു. അതുപോലെ സ്വാമികള്‍ കേരള ചരിത്രമാകുന്ന പാലാഴി കടഞ്ഞ് പൂര്‍വ്വചരിത്രമാകുന്ന അമൃത് ഉയര്‍ത്തിയെടുത്തു എന്ന് താത്പര്യം.
സ്വമി തിരുവടികള്‍ എഴുതിയ ‘പ്രാചീനമലയാളം’ എന്ന ഗ്രന്ഥമാണ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത്

[പ്രൊഫ. ജഗതി വേലായുധന്‍ നായര്‍ രചിച്ച് പ്രൊഫ. കുമ്പളത്ത്‌ ശാന്തകുമാരി അമ്മ വ്യാഖ്യാനം എഴുതിയ ‘ശ്രീ വിദ്യാധിരാജ സുപ്രഭാതം’ എന്ന കൃതിയില്‍ നിന്ന്.  ]