അനുബന്ധങ്ങള്‍ (പ്രാചീനമലയാളം)

ശ്രീ ചട്ടമ്പിസ്വാമികളാല്‍ വിരചിതമായ ‘പ്രാചീനമലയാളം’ എന്ന കൃതിയില്‍ നിന്ന്

അനുബന്ധം 1

‘കൃഷ്ണാതീരേ തു ഗത്വാഥ ചചാര ഭൃഗുനന്ദനഃ
തത്രാസ്‌തേ ബ്രാഹ്മണഃ കശ്ചില്‍ വേദവിദ്ഭിരലംകൃതഃ
ഷട്ക്കര്‍മ്മനിരതോ നിത്യം ആചാര്യസ്തല്‍ പുരേ സുധിഃ
അതിദാരിദ്ര്യസംയുക്തോ അതിദാക്ഷിണ്യവാന്‍ ദ്വിജഃ
ബ്രാഹ്മണാനാം കുലശ്രേഷ്‌ഠോ യോഗാഭ്യാസ വിശാരദഃ
തസ്യ ദാരാ പതിവ്രതാ ഭര്‍ത്തൃശുശ്രൂഷണേ രതാ
തയോരഷ്ടസുപുത്രാശ്ച ചതുരോ ബ്രഹ്മചാരിണഃ
വേദാദ്ധ്യയനസമ്പന്നാഃ നിത്യം വേദപരായണാഃ
തേഷാം ജ്യേഷ്ഠസുതശ്രേഷ്ഠഃ സത്യസന്ധോ ജിതേന്ദ്രിയഃ
ബ്രഹ്മചര്യാശ്രമം ധൃത്വാ ബ്രഹ്മതേജോ ബലാധികഃ
ചതുര്‍വേദവിദാം നിത്യം കല്പയാമാസ കര്‍മ്മഠാ
കാശ്യപസ്യ ഗൃഹേ രമ്യേ യോഗ്യസ്യ ശുഭമന്ദിരേ
ഗത്വാശു സുമഹാത്മാനം ബ്രാഹ്മണം ബ്രഹ്മവര്‍ച്ചസം
സാഷ്ടാംഗം സംപ്രണമ്യാഥ അഭിവാദ്യസ്ഥിതഃ പ്രഭുഃ
ആഗതം നരശാര്‍ദൂലം ദൃഷ്ട്വാ ദ്വിജവരോത്തമഃ
ഉത്ഥായ ശീഘ്രമാദായ അര്‍ഗ്ഘ്യപാദ്യാദികം തതഃ
യഥാവല്‍ പൂജയാമാസ രാജാനം വാക്യമബ്രവീല്‍
മഹാരാജ മഹാപ്രാജ്ഞ അത്രാഗമനകാരണം
ദരിദ്രോഹം മഹാഭാഗ മല്‍ഗൃഹാഗമനം വൃഥാ
മഹാദാരിദ്ര്യസംയുക്തേ പീഡിതസ്സകുടുംബകൈഃ
അസ്മിന്‍ഗൃഹേ കിമര്‍ത്ഥം ത്വമാഗതോസി വദ പ്രഭോ
ഗച്ഛ ശീഘ്രം യഥാപൂര്‍വ്വം ദരിദ്രഃ കിം കരോമ്യഹം
മല്‍ഗൃഹാന്മനസാവാചാ ന സ്മരത്വം ജനേശ്വര
ഇത്യുക്തോ ഭാര്‍ഗ്ഗവോ വിപ്രമുവാച ദ്വിജസത്തമം
മദ്വാക്യം ശൃണ്വതാം ബ്രഹ്മന്‍ മധുസൂദനപൂജക
മമരാജ്യേസമാഗത്യസ്ഥീയതാം ദേവതാദിഭിഃ
നാശയിഷ്യാമി ദാരിദ്ര്യം ദദാമൈ്യശ്വര്യകേരകം
ബ്രഹ്മപീഠേഭിഷേക്ഷ്യാമി ബ്രാഹ്മണാനാം വിധായക
ബ്രഹ്മചര്യാശ്രമം ഗത്വാ തവ പുത്രസ്തു കേരളേ
അഖിലാനാം ദ്വിജാതീനാം ക്ഷേത്രാണാം ഗുരുരേവസഃ
മമാപി മദ്വിധേയാനാം യോഗാചാര്യോ ന സംശയഃ
യോഗപട്ടഞ്ച ദാസ്യാമി യോഗപീഠേ നിവേശ്യതാം
യോഗമുദ്രാം ദദാമ്യസ്യ സത്യമേവ വദാമ്യഹം
ഭാര്‍ഗ്ഗവേണൈവമുക്തസ്തു ദ്വിജാതീനാം ഗുരുസ്തദാ
അഷ്ടപുത്രൈസ്സദാരൈശ്ച പ്രയാണമകരോദ്ദ്വിജഃ
ആഗതാ കേരളേ സംജ്ഞേ പൃഷാദ്രീപുരസംജ്ഞികേ
തേഷാം ജ്യേഷ്ഠസുതസ്തസ്മിന്‍ ശ്രീമൂലസ്ഥാനമണ്ഡപേ
യോഗപീഠേ നിവേശ്യാഥ യോഗപട്ടഞ്ച ദത്തവാന്‍
സര്‍വേഷാം ബ്രാഹ്മണാനാഞ്ച ഗുരുഭൂതോസ്തു തത്വതഃ
ബ്രഹ്മചര്യാശ്രമം നിത്യം സര്‍വേഷാം വിധിരേവ ഹി
മന്ത്രാണാഞ്ച തു തന്ത്രാണാം യോഗാചാര്യോ ന സംശയഃ’ (കേ. മാ. അ. 11)

‘മദ്ധ്യാര്‍ജ്ജുനേ മഹാവിപ്രോ ബ്രാഹ്മണാനാം ഗുരുസ്തദാ
ഋഗ്വേദാനാമുപാദ്ധ്യായോ…………………..
തം ബ്രാഹ്മണം സമാനീയ പ്രതിഷ്ഠാമകരോല്‍ പ്രഭുഃ
യജൂര്‍വ്വേദായ വിപ്രം തം പ്രതിഷ്ഠാപ്യ ഗൃഹേ ശുഭേ
സാമവേദായ വിപ്രം തം നിവേശ്യ ച ശുഭേ ഗൃഹേ
………………………………………….. പുനര്‍ഗ്ഗച്ഛന്‍ യഥാ പുരാ
ശതാധിക്യാംശ്ഛ വിപ്രാംശ്ച ആനയാമാസ ഭാര്‍ഗ്ഗവഃ
……………………………………………
കാശ്യപസ്യ തു ഗോത്രാംശ്ച ഭരദ്വാജസ്യ ഗോത്രകാ
ദ്വിജോത്തമാന്‍…………………………………
……………………….. ഭാര്‍ഗ്ഗവഃ പുനര്‍ഗ്ഗത്വാ യഥാ പുരാ
ശാലീവാഹപുരേ കേചില്‍ ബ്രാഹ്മണാസ്സകുടുംബിനഃ
……………………………….. നിത്യം വേദപരായണാഃ
നിത്യോപവാസിനഃ കേചില്‍ ആനയാമാസ താന്‍ ദ്വിജാന്‍ (കേ. മാ. അ. 12)

……………………………………………………. പുനശ്ച മധുരാപുരീം
പ്രവേശ്യ കാശ്യപാന്‍ ഗോത്രാന്‍ തദ്വിജാനീയ ഭാര്‍ഗ്ഗവഃ
…………………………………….
…………………………………………………. ബ്രാഹ്മണാനാമധീശ്വരാഃ
ഗോദാവരീം പുനര്‍ഗ്ഗത്വാ വായുമാര്‍ഗ്ഗേണ ഭാര്‍ഗ്ഗവഃ
ധനുര്‍വേദവിദാന്‍ വിപ്രാന്‍ ഗദാഭ്യാസം ദദര്‍ശ ഹ
പഞ്ചവിപ്രാന്‍ സമാനീയ കുടുംബൈശ്ച സമന്വിതാന്‍
പുനര്‍ ദ്വിജോത്തമാന്‍ ശ്രേഷ്ഠാനാനയാമാസ ഭാര്‍ഗ്ഗവഃ
………………………………………………..
ചതുഃഷഷ്ടിതമാന്‍ ഗ്രാമാന്‍ പ്രതിഷ്ഠാപ്യ ദ്വിജോത്തമാന്‍ (കേ. മാ. അ.14)

അനുബന്ധം 2

സൂത്രം 34

ഭാഷ്യം യഥാമനുഷ്യാധികാര നിയമമപോദ്യ ദേവാ ദീനാമപി വിദ്യാസ്വധികാര ഉക്തസ്തഥൈവ ദ്വിജാത്യധികാരനിയമാപവാദേന ശൂദ്രസ്യാപ്യധികാരസ്സ്യാദിത്യേ താം ആശങ്കാം നിവര്‍ത്തയിതുമിദമധികരണമാരഭ്യതേ.

തത്ര ശൂദ്രസ്യാപ്യധികാരസ്യാദിതി താവല്‍ പ്രാപ്തം അര്‍ത്ഥിത്വ സാമര്‍ത്ഥ്യയോസ്സംഭവാല്‍ ‘തസ്മാഛൂദ്രോ യജ്ഞേ നാവക്ലിപ്ത’ ഇതിവല്‍; ശൂദ്രോ വിദ്യായാമനവ ക്ലിപ്ത ഇതി ച നിഷേധാശ്രവണാല്‍ യച്ച, കര്‍മ്മസ്വനധികാരകാരണം ശൂദ്രസ്യാനഗ്നിത്വം, ന തദ്വിദ്യാസ്വധികാരസ്യാപവാദകം ലിംഗം. നഹ്യാവഹനീയാദിരഹിതേ ന വിദ്യാ വേദിതും ന ശക്യതേ-ഭവതി ച ലിംഗം ശൂദ്രാധി കാരസ്യോപോദ്ബലകം, സംവര്‍ഗ്ഗവിദ്യായാം ഹി ജാനശ്രുതിം പൗത്രായണം ശൂശ്രൂഷും ശൂദ്രശബ്‌ദേന പരാമൃശതി.

‘ഹ ഹ ഹ! രേ ത്വാ’ ശൂദ്ര തവൈവ സഹഗോഭിരസ്തു ഇതി വിദുരപ്രഭൃതയശ്ച ശൂദ്രയോനിപ്രഭവാ അപി വിശിഷ്ടവിജ്ഞാനസംപന്നാഃ സ്മര്യന്തേ തസ്മാദധിക്രിയന്തേ ശൂദ്രാ വിദ്യാസ്വിത്യേവം പ്രാപ്‌തേ ബ്രൂമഃ.

ന ശൂദ്രസ്യാധികാരോ വേദാദ്ധ്യയനാഭാവാല്‍-അധീതവേദോ ഹി വിദിതവേദാര്‍ത്ഥോ വേദാര്‍ത്ഥേഷ്വധിക്രിയതേ, ന ച ശൂദ്രസ്യ വേദാദ്ധ്യയനമസ്തി ഉപനയന പൂര്‍വ്വകത്വാല്‍ വേദാദ്ധ്യയനസ്യ ഉപനയനസ്യച വര്‍ണ്ണത്രയവിഷയത്വാല്‍ യത്ത്വര്‍ത്ഥിത്വം ന തദസതിസാമര്‍ത്ഥ്യേധികാരകാരണം ഭവതി. സാമര്‍ത്ഥ്യമപി ന ലൗകികം കേവലം അധികാരകാരണം ഭവതി. ശാസ്ത്രീയേര്‍ത്ഥേ ശാസ്ത്രീയസ്യസാമര്‍ത്ഥ്യസ്യ അപേക്ഷിത ത്വാല്‍, ശാസ്ത്രീയസ്യ ച സാമര്‍ത്ഥ്യസ്യാദ്ധ്യായനനിരാകരണേ ന നിരാകൃതത്വാല്‍, യച്ഛേദം ശൂദ്രോ യജ്ഞേന വക്ലിപ്ത ഇതി തന്ന്യായപൂര്‍വ്വകത്വാദ്വിദ്യായാമപ്യനവക്ലിപ്തത്വം ദ്യോതയതി; ന്യായസ്യ സാധാരണത്വാല്‍; യല്‍ പുനസ്സംവര്‍ഗ്ഗ വിദ്യായാം ശൂദ്രശബ്ദശ്രവണം ലിംഗം മന്യസേ? ന തല്ലിംഗം ന്യായാഭാവാല്‍, ന്യായോക്തേര്‍ ഹി ലിംഗദര്‍ശനം ദ്യോതകം ഭവതി, ന ചാത്രന്യായോസ്തി, കാമഞ്ചായം ശൂദ്രശബ്ദസ്സംവര്‍ഗ്ഗവിദ്യായാമേവൈകസ്യാം ശൂദ്രമധികുര്യാല്‍, തദ്വിഷയത്വാല്‍. ന സര്‍വാസു വിദ്യാസു, അര്‍ത്ഥവാദസ്ഥത്വാല്‍; ന തു ക്വചിദപ്യയം ശൂദ്രമധികര്‍ത്തുമുത്സഹതേ, ശക്യതേ ചായം ശൂദ്രശബ്‌ദോധികൃതവിഷയേ യോജയിതും കഥമിത്യുച്യതേ കം വര ഏനമേതത്സന്തം സയുഗ്മാനമിവ രൈക്വമാര്‍ത്തേത്യസ്മാദ്ധം സവാക്യാദാത്മനോfനാദരം ശ്രുതവതോ ജാനശ്രുതേഃ പൗത്രായണസ്യ ശുഗുത്‌പേദേ, താമൃഷീരൈക്വഃ ശൂദ്ര ശബ്‌ദ്വേനാനേന സൂചയാംബഭൂവാത്മനഃ പരോക്ഷജ്ഞാനസ്യ വ്യപനായേതി ഗമ്യതേ ജാതിശൂദ്രസ്യാനധികാരാല്‍ കഥം പുനഃ ശൂദ്രശബ്‌ദേന ശുഗുത്പന്നാ സൂച്യത ഇത്യുച്യതേ? തദാ ദ്രവണാച്ശുചമഭിദുദ്രാവ; ശുചാവാഭിദുദ്രുവേ, ശുചാവാരൈക്വമഭിദുദ്രാവേതി ശൂദ്രാവയവാര്‍ത്ഥസംഭവാല്‍, രൂഢാര്‍ത്ഥസ്യ അസംഭവാല്‍ ദൃശ്യതേ ചായമര്‍ത്ഥോfസ്യാമാഖ്യായികായാം.

സൂത്രം 35

ഭാഷ്യം: ഇതശ്ച ന ജാതിശൂദ്രോ ജാനശ്രുതി യല്‍ കാരണം പ്രകരണനിരൂപണേന, ക്ഷത്രിയത്വമസ്യോത്തരത്ര ചൈത്രരഥേനാഭിപ്രതാരിണാ ക്ഷത്രിയേണ സമഭി വ്യാഹാരാല്‍ ലിംഗാല്‍ ഗമ്യതേ ഉത്തരത്ര ഹി സംവര്‍ഗ്ഗഹി സംവര്‍ഗ്ഗവിദ്യാവാക്യശേഷേ, ചൈത്രരഥിരഭിപ്രതാരീക്ഷത്രിയസ്സം കീര്‍ത്ത്യതേ; ‘അഥ ഹ ശൗനകഞ്ചകാപേയമഭിപ്രതാരിണഞ്ച കാക്ഷസേനിം സൂതേന പരിവിഷ്യമാണൗ ബ്രഹ്മചാരീബിഭിക്ഷേ ഇതി, ചൈത്രരഥിത്വഞ്ചാഭിപ്രതാരിണഃ കാപേയോഗാദവഗന്തവ്യം കാപേ യയോഗോ ഹി ചൈത്രരഥസ്യാവഗതഃ ഏതേനവൈ ചൈത്രരഥം കാപേയാ അയാജയന്‍, ഇതി ‘സമാനാന്വയാനാഞ്ചപ്രായേണ സമാനാന്വയായാജകാ ഭവന്തി തസ്മാച്ചൈത്രരഥിര്‍മ്മാമൈകക്ഷത്രപതിരജായത’ ഇതി ച ക്ഷത്രപതിത്വാവഗമാല്‍ ക്ഷത്രിയത്വമസ്യാവഗന്തവ്യം തേന ക്ഷത്രിയേണാഭിപ്രതാരിണാ സഹ സമാനായാം വിദ്യായാം സങ്കീര്‍ത്തനം ജാനശ്രുതേരപി ക്ഷത്രിയത്വം സുചയതി. സമാനാനാമേവ ഹി പ്രായേണ സമഭിവ്യാഹാരാ ഭവന്തി ക്ഷതൃപ്രേഷണാദൈശ്വര്യയോഗാച്ച ജാനശ്രുതേഃ. ക്ഷത്രിയതാവഗതിം അതോ ന ജാതി ശൂദ്രസ്യാധികാരഃ

സൂത്രം 36

ഭാഷ്യം: ‘ഇതശ്ച ന ശൂദ്രസ്യാധികാരോ, യദ്വിദ്യാപ്രദേശേഷുപനയനാദയഃ സംസ്‌കാരാഃ പരാമൃശ്യന്തേ’, ‘തം ഹോപനിന്യേ അധീഹി ഭഗവ ഇതി ഹോപസസാദ’ ബ്രഹ്മപരാബ്രഹ്മനിഷ്ഠാ പരം ബ്രഹ്മാന്വേഷമാണാ ഏഷ ഹ വൈതത്സര്‍വ്വം വക്ഷ്യതീ തി’, ‘തേഹ സമിത്പാണയോ ഭഗവന്തം പിപ്പലാദമുപസന്നാഃ’ ഇതി ച, ‘താന്‍ ഹാനുപനീയൈവേത്യപി പ്രദര്‍ശിതൈവോപനയനപ്രാപ്തിര്‍ഭവതി ശൂദ്രസ്യ ച സംസ്‌കാരാഭാവോഭിലപ്യതേ ശൂദ്രശ്ചതുര്‍ത്ഥോ വര്‍ണ്ണ ഏകജാതി ‘രിത്യേക ജാതിത്വസ്മരണാല്‍. ന ശൂദ്രേ പാതക കിഞ്ചിന്ന ച സംസ്‌കാരമര്‍ഹതീത്യാദിഭിശ്ച.’

സൂത്രം 37

ഭാഷ്യം: ഇതശ്ച ന ശൂദ്രസ്യാധികാരോ യത്സത്യവചനേന ശൂദ്രത്വാഭാവേ നിര്‍ദ്ധാരിതേ ജാബാലം ഗൗതമ ഉപനേതുമനുശാസിതും ച പ്രയവൃതേ, നൈതദബ്രാഹ്മണോ വിവക്തുമര്‍ഹതി സമിധം സോമ്യാഹരോപത്വാനേഷ്യേ നസത്യാദഗാഃ ഇതി ശ്രുതിലിംഗാല്‍.

സൂത്രം 38
ഭാഷ്യം: ഇതശ്ച ന ശൂദ്രസ്യാധികാരോ ‘യദസ്യ സ്മൃതേഃ ശ്രവണാദ്ധ്യയനാര്‍ത്ഥ പ്രതിഷേധോ ഭവതി, വേദശ്രവണ പ്രതിഷേധോ വേദാധ്യയന പ്രതിഷേധഃ തദര്‍ത്ഥജ്ഞാനാനുഷ്ഠാന യോശ്ച. പ്രതിഷേധഃ ശൂദ്രസ്യ സ്മര്യതേ, ശ്രവണ പ്രതിഷേധസ്താവല്‍, അഥാസ്യ വേദമുപശൃണ്വതസ്ത്രൂപുജതുഭ്യാം ശ്രോത്രപ്രതിപൂരണം’ ഇതി ‘പദ്യൂഹവാ ഏതല്‍ ശ്മശാനം യഛൂദ്രസ്തസ്മാഛൂദ്രസമീപേനാദ്ധ്യേതവ്യ’ മിതിച അത ഏവാദ്ധ്യയനപ്രതിഷേധോ യസ്യ ഹി സമീപേfപി നാദ്ധ്യേതവ്യം ഭവതി സ കഥം അശ്രുതമധീയീത, ഭവതി, ച വേദോച്ചാരണേ ജിഹ്വാച്ഛേദോധാരണേ ശരീരഭേദ ഇതി, അത ഏവ ച തദര്‍ത്ഥജ്ഞാനാനുഷ്ഠാനയോഃ പ്രതിഷേധോ ഭവതി ‘ന ശൂദ്രായ മതിം ദദ്യാ’ ദിതി. ‘ദ്വിജാതീനാമദ്ധ്യയനമിജ്യാദാന’ മിതിച, യേഷാം പുനഃ പൂര്‍വ്വകൃതസംസ്‌കാരവശാദ്വിദുരധര്‍മ്മവ്യാധപ്രഭൃതീനാം ജ്ഞാനോത്പത്തി സ്‌തേഷാം ന ശക്യതേ ഫലപ്രാപ്തിഃ പ്രതിബദ്ധും ജ്ഞാനസൈ്യകാന്തികഫലത്വാല്‍ ‘ശ്രാവയേച്ചതുരോവര്‍ണ്ണാനിതിചേതിഹാസപുരാണാധിഗമേ ചാതുര്‍വര്‍ണ്ണ്യാധികാര സ്മരണാല്‍ വേദപൂര്‍വ്വകസ്തുനാസ്ത്യധികാരഃ ശൂദ്രാണാമിതിസ്ഥിതം.’

അനുബന്ധം 3

‘അഥ രാമോ മഹാതേജോഃ ശ്രീമൂലസ്ഥാനമാഗതഃ
ചതുഃഷഷ്ഠിതമാന്‍ ഗ്രാമാന്‍ ബ്രാഹ്മണാന്ന്വാക്യമബ്രവീല്‍
ഇന്ദ്രലോകേ ച ഗത്വാഹമാഗച്ഛാമി ദ്വിജോത്തമാഃ
അനുജ്ഞാപ്യ ദ്വിജാന്‍ സര്‍വ്വാനിന്ദ്രലോകം ജഗാമ ഹ
ഭാര്‍ഗ്ഗവാഗമനം ദൃഷ്ട്വാ ദേവേന്ദ്രസ്ത്വരിതോത്ഥിതഃ
അര്‍ഘ്യപാദ്യം സമാദായ പൂജയിത്വാഥ ഭാര്‍ഗ്ഗവം
അനര്‍ഘ്യമാസനം ദത്വാ മന്ദംമന്ദമുവാ ച ഹ
ഭൃഗുനന്ദന തതത്വജ്ഞ കിമാഗമനകാരണം
വക്തുമര്‍ഹസി രാജര്‍ഷേ കിമപേക്ഷാസ്തി ഭാര്‍ഗ്ഗവ
ദേവേന്ദ്രേണൈവമുക്തസ്തു ഭാര്‍ഗ്ഗവോ വാക്യമബ്രവീല്‍
ശൃണു ദേവപതേ തത്വം മല്‍കാര്യഞ്ച വദാമ്യഹം
മല്‍ഭൂമൗ നിത്യവാസീനാം ബ്രാഹ്മാണാനാം തപസ്വിനാം
രത്യര്‍ത്ഥം ദേവനാര്യാശ്ച ദാതവ്യാ ദേവവല്ലഭ
ഭാര്‍ഗ്ഗവേണൈവമുക്തശ്ച ദേവേന്ദ്രഃ പ്രദദൗ തദാ
ബ്രാഹ്മണാനാം ച രത്യര്‍ത്ഥം ഭാര്‍ഗ്ഗവായ സുകന്യകാഃ
ശശാങ്കവദനാ നാര്യസ്ത്രയഃ കന്യാസ്സുശോഭനാഃ
നവയൗവനസമ്പന്നാ രതിശാസ്ത്രവിചക്ഷണാഃ
ജയന്തസ്യ സുതാം കാഞ്ചില്‍ സുഭഗാനാമ സുന്ദരീം
ഷട്കന്യാസഹിതാന്നാരീം ഭാര്‍ഗ്ഗവായ ദദൗ തദാ
പുനഃ കാഞ്ചിച്ച നാരീം തു ഗന്ധര്‍വ്വസ്യ സുതാം ശുഭാം
ഷട്കന്യാസഹിതാം നാരീം ദേവേന്ദ്രോ ഭാര്‍ഗ്ഗവായ ച
പുനശ്ച രാക്ഷസീം തന്വീം ഷട്ക്കന്യാസഹിതാം തദാ
ഭാര്‍ഗ്ഗവപ്രതിഗൃഹ്യാഥ പ്രഹൃഷ്‌ടോഭൂദ്വിശാമ്പതേഃ
അഷ്ടാദശാഭിഃ കന്യാഭിഃ സഹനാരീസ്ത്രയശ്ശുഭാഃ
പ്രതിഗൃഹ്യ തദാ രാമഃ പ്രയാണമകരോത്തദാ
പ്രസ്ഥാനമകരോത്തത്ര ഭാര്‍ഗ്ഗവോ ഹൃഷ്ടമാനസഃ
താശ്ച സര്‍വാസ്സമാനീയ സ്വസ്ഥാനം ഗതവാന്‍ നൃപഃ
വൃഷാദ്രീപുരമാഗത്യ ശ്രീമൂലസ്ഥാനമണ്ഡപേ
സംസ്ഥിതാന്‍ ബ്രാഹ്മണാന്‍ സര്‍വ്വാനഭിവാദ്യാഥ ഭാര്‍ഗ്ഗവഃ
ഉവാച വാക്യം വാക്യഞ്ജഃ യോഗാചാര്യം ഗുരുഞ്ച വൈ
സര്‍വേഷാം ബ്രാഹ്മണാനാഞ്ച മയാ നീതാ ദിവിസ്തിതാഃ
യൗവനാഢ്യാശ്ച സുന്ദര്യോ രത്യര്‍ത്ഥം നിത്യമേവച
ഗൃഹസ്ഥാനാം ദേവതാഭിഃ സുന്ദരീഭിദ്വിജോത്തമാഃ
രത്യര്‍ത്ഥഞ്ച ശയിഷ്യന്തു സന്തത്യര്‍ത്ഥഞ്ച നിത്യശഃ
ഷട്ക്കന്യാസഹിതാം രാമോ ദേവനാരീന്നിവേശ്യ ച
വൃഷാദ്രീപുരമദ്ധ്യേ ച ക്രീഡാര്‍ത്ഥം ഷട്ഗൃഹാന്‍ തഥാ
കല്പയിത്വാഥ രാമശ്ചബ്രാഹ്മണാനാം സുഖായ ച
ജ്യേഷ്ഠപുത്രം വിനാ സര്‍വേ ബ്രാഹ്മണാ ദ്വിജസത്തമാഃ
സുഭഗാഭിശ്ച കന്യാഭിരതിം കുര്‍വന്തു നിത്യശഃ
മമദേശേ ച ശൂദ്രാശ്ച മാസ്തു ദൃഷ്ടാശ്ച സന്തതം
ക്രീഡയന്തു സുരാസ്സര്‍വേ ദിവി ദേവാ യഥാ തഥാ
തയാ സാകം ദ്വിജാ നിത്യം ചത്വാരോ വാത്ര യശ്ച വാ
ബ്രാഹ്മണാനാഞ്ച സര്‍വ്വേഷാം സംഗദോഷോ ന വിദ്യതേ
ദേവനാര്യഃ കില ത്വസ്മാല്‍ ക്രീഡാഹശ്ച ദിനേ ദിനേ
പരസ്ത്രീസംഗദോഷാനിമമദേശേ ന കിഞ്ചന
ദ്വിജസ്ത്രീയോജനാസ്സര്‍വേ ക്രീഡായാമ ദ്വിജോത്തമാഃ
ഉപരിക്രീഡ സുരതാനാചരന്തുസ്ത്രിയസ്സദാ
നാരീണാഞ്ച തു സര്‍വ്വാസാം സ്തനവസ്ത്രാണിമാസ്ത്വിഹ
യഥേഷ്‌ടൈശ്ച ദ്വിജൈസ്സാകം ക്രീഡയദ്ധ്വം ദിനേ ദിനേ
തിഷ്ഠന്തു ദേവനാര്യശ്ച മല്‍ ഭൂമൗ കേരളേ സദാ
അംഗീകൃത്യ ദ്വിജാസ്സര്‍വേ താഭിസ്സാകം സുഖം സ്ഥിതാഃ
…………………………………………….
ഷട്ക്കന്യാസഹിതാം നാരീം ഗന്ധര്‍വ്വസ്യകുലോത്ഭവാം
ലക്ഷ്മീപുര്യാം നിവേശ്യാഥ തത്ര തത്ര ച ഭാര്‍ഗ്ഗവഃ
ക്രീഡാര്‍ത്ഥം ബ്രാഹ്മണാസ്സര്‍വ്വേ അംഗീകുര്‍വന്തു നിത്യശഃ
താഭിസ്സുന്ദരനാരീഭിഃ ക്രീഡയന്തു ദ്വിജോത്തമാഃ
സാമന്താനാം ദ്വിജാതീനാമന്യദേശേ നിവാസിനാം
ബ്രാഹ്മണാനാം തു വാ നാര്യസ്തിഷ്ഠന്തു ച സുഖായ വൈ
താസ്തു ഗന്ധര്‍വ്വലോകേ തു ആചരന്തു യഥാ തഥാ
ഏകസ്യാശ്ചൈവ ഏകോസ്തു മദ്ധ്യദേശേ നിവാസിനാം
ഗന്ധര്‍വ്വകുലനാരീഭിര്‍മ്മാനയുക്താഭിരന്വഹം
ബ്രാഹ്മണാശ്ചൈവ സാമന്താഃ ക്രീഡയന്തു ദിനേ ദിനേ
കശ്ചിദ്ദേവതയാ സാകമുപരിക്രീഡമംഗളം
രതിം കൃത്വാ ദ്വിജാസ്സര്‍വേ തിഷ്ഠന്തു ച യഥാസുഖം
പുനശ്ച രാക്ഷസീംതന്വീം ഷട്ക്കന്യാസഹിതാം തദാ
അംബികായാം പുരേ രാമോ നിവേശ്യോന്മത്തയൗവനാം
ബ്രാഹ്മണാനാഞ്ച രത്യര്‍ത്ഥം തിഷ്ഠന്തു ച ദിനേ ദിനേ
യഥാ രക്ഷസലോകേ ച കര്‍ത്തവ്യം കന്യകാസ്തഥാ
ബ്രാഹ്മണൈശ്ച സദാ യൂയം രതിക്രീഡനമംഗളം
സര്‍വേ…………………………………. രമയന്തു ദ്വിജോത്തമാഃ.’ (കേ. മാ. 40-ം 50-ം അദ്ധ്യായങ്ങള്‍)

അനുബന്ധം 4

ഈശാലയാപിനഃ കേചില്‍ കേചിദ്ധര്‍മ്മപലായിനഃ
സാമഭിസ്തൂതപഃ കേചിദേവമിഥ്യാഭിമാനിനഃ
ദോഷൈകനിരതഃ കേചിദ്വിശതാദാത്മ്യമാനിനഃ
സ്ത്രീത്വം പുംസ്ത്വം ദ്വയോര്‍ ജാതിരിതരാഃ ഭ്രാന്തിമൂലകാഃ
വേദാഃ പ്രമാണം നേച്ഛന്തിഹ്യാഗമം നൈവ ചാപരേ
സത്യക്ഷമേ കൃതേ ചേതി ലോകായതമതാനുഗീ
ശക്തിരേവ സവിത്രീതി മതം ജഗ്നിഹിരേ പരേ
ഭൈരവീതന്ത്രമാലംബ്യ ജാതിസങ്കരകാരിണഃ
ജനനീജനകാന്‍ ജന്യാന്‍ ധര്‍മ്മപത്‌നീദ്വിഷന്തി ച
ദേവാന്‍ ദ്വിജാന്‍ ഗുരൂന്‍ പ്രാജ്ഞാന്‍ ധര്‍മ്മമാര്‍ഗ്ഗാനുവര്‍ത്തിനഃ
അവമാന്യ മഹത്വം തു വിവിധാ ധിഷണാഃ പരേ
ഈശോഹം ബലഭദ്രോഹം സിദ്ധോഹം ബലവാനഹം
ആഢ്യോസ്മി ബലവാനസ്മി കോ ദ്യോമ ഇതി വാദിനഃ
ഭൂതാഭിചാരതോ ഭക്ഷാ; സര്‍വഭക്ഷാ വിഭക്ഷകാഃ
ഹരേരനര്‍പ്പിതാഹാരാഃ അന്യദേവാര്‍പ്പിതാശനാഃ
പുത്രാദീന്‍ നൈവ പുഷ്ണന്തി ശിശ്‌നോദരരതാഃ പരേ
പരസ്ത്രീനിരതാസ്സര്‍വേ സല്ലികാദല്പധര്‍മ്മിണഃ
സ്വസ്മിന്‍ ഗുണിത്വമന്താരോ ദേവദ്വിജാനു നിന്ദിനഃ
മാംസാഹാരാ മദ്യപാശ്ച സ്വദാരാച്ഛിദ്രവാദിനഃ
ഷണ്ഡാമേകൈകലിംഗൈശ്ച പാഷണ്ഡശകുനൈസ്തഥാ
ഏതദുക്തമനുഷ്ഠായ ജനാസ്സര്‍വേfപി സന്തി ഹി
ഏകജന്യാ ജനാഃ കേചിന്നൈകജന്യാ ജനാഃ പരേ
സങ്കീര്‍ണ്ണബുദ്ധയഃ കേചിദ്യോനിസങ്കരകാരിണഃ
ദോഷാ നൈവ വിചിന്വന്തി കാരണം ഹ്യത്ര കാരണം.
ഗരദാ ബ്രഹ്മണാഃ കേചിദ്വിവാഹസ്യ ച കണ്ടകാഃ
വൃത്തിച്ഛേദകരാഃ കേചില്‍ പരദോഷാവമര്‍ശിനഃ
ഏവം ജനാഃ ബഹുവിധാഃ ദോഷവാര്‍ത്തൈകലോലുപാഃ
ഏകകൃച്ഛ്‌റാദ്വികൃച്ഛ്‌റാശ്ച ത്രിചതുഃകൃച്ഛ്‌റകാഃ പരേ
ഏകകൂര്‍ച്ചാ ദ്വികൂര്‍ച്ചാശ്ച ബഹുകൂര്‍ച്ചാതി കൂര്‍ച്ചകാഃ
മന്ത്രവാദരതാഃ കേചില്ലോകോപകൃതിഹേതവേ
നാമഭിര്‍ ജിനസമ്പന്നാ ശ്രുതിശാസ്ത്രവിവര്‍ജിതാഃ
ലോകാന്‍ ദ്വിഷന്തി ധര്‍മ്മജ്ഞാന്‍ ഗരദാ ലോകഗര്‍ഹിതാഃ
കൂടസാക്ഷിപ്രവക്താരഃ സസ്‌നേഹാസ്താദൃശേഷു ച
പാപക്ഷിപകലൗ ലോകാന്‍ സദോഷാദോഷവാദിനഃ
നതൈസ്സഹ വസേദ്ധീമാന്‍ നാവമന്യേത കര്‍ഹിചില്‍
അനന്താഗണശോ ദോഷാ ഉദാഹര്‍ത്തും ന ച ക്ഷമഃ
കൃച്ഛ് റേശാനാഞ്ച വേദാനാം കാ തത്രപരിവേദനാ
ഗ്രാമേ ഗ്രാമേ ദുരാചാരാ ലോകാസ്സന്തി ഹ്യനേകശഃ
ഏവം മഹാന്തമാലോകം ഗ്രാമമാശ്രയേതേ ജനാഃ
ഏവം കുലേഷു സര്‍വേഷു ദോഷജാത്യമനന്തകം
സദ്വംശജാ അയോഗ്യാശ്ച നിന്ദ്യാ ഏവ ന സംശയഃ
ധനുര്‍വംശോ വിശുദ്ധോപി നിര്‍ഗ്ഗുണഃ കിം കരിഷ്യതി
യോഗ്യോ ദുര്‍വംശജാതോപി ശസ്യതേ സര്‍വസജ്ജനൈഃ
സ്‌ക്കാന്ദേ നാഗരഖണ്‌ഡേപി പ്രോക്തം ലൈംഗേപി ചോദിതഃ
ജാതീനാം നിര്‍ണ്ണയഃ സമ്യഗുദാഹരണപൂര്‍വ്വകം. (സഹ്യാദ്രിഖണ്ഡം)